Học viện

Nắm vững kiến thức về thương mại trực tuyến và thị trường tài chính một cách toàn diện, và tham gia một video hướng dẫn ngắn và dễ hiểu do Pacific Union cung cấp.

Tìm hiểu Mua & Bán?Khám phá thêm tại Học viện giao dịch của chúng tôi

Bắt đầu

Video hướng dẫn

CFDs

x

What is CFD

x

How a CFD works

x

Advantages of CFDs

x

Disadvantages of CFDs

x

CFD Trading tips

x

The Bottom Line

Forex Trading

x

Introduce

x

Online Trading

x

Advantage

x

Pairs

x

Pips

x

Directional Trading

x

Leverage Trading

x

Trade Model

x

Overview

x

Open Trade

x

Close Trade

x

Technical Analysis

x

Support and Resistance

x

Economic Analysis

x

Key Economic Data

x

Course Summary

Market Analysis

x

Market Analysis

x

Economic Analysis

x

Trading News and Events

x

Trading Events

x

Key Economic Data

x

Technical Analysis

x

Support and Resistance

x

Trend

x

Upward Trends

x

Downward Trends

x

Course Summary

MT4

x

Platform Tour

x

Data and Charts

x

Open Trade

x

Close Trade

x

How to Download MT4

x

How to Open Account

x

Automated Trading

x

Pending Orders

x

Risk Management Tools

Social trading

Trading Psychology

x

Psychology of Trading

x

Fear of Loss

x

Overcoming Fear of Loss

x

Greed

x

Overcoming Greed

x

Position Management

x

Positon Management sSolutions

x

Money Management

x

Money Management Solutions

x

Course Summary

Trading Strategies

x

Forex Strategies

x

Day trading

x

News Trading

x

Carry Trading

x

Trend Trading

x

Swing Trading

x

Chart Level Trading

x

Classic Chart Pattern Trading

x

Technical Indicator Trading

x

Course Summary

BẮT ĐẦU CỦA BẠN
GIAO DỊCH CÁ NHÂN NGAY BÂY GIỜ