Hội thảo trực tuyến

Các hội thảo trực tuyến của chúng tôi được tổ chức bởi các chuyên gia tài chính, những người sẽ giúp bạn nâng cao kiến thức về các thị trường, sản phẩm cụ thể hoặc các công cụ nâng cao trên nền tảng giao dịch.

 • Đầu tư
 • Hội thảo trên web sắp tới

Advance Trading and Investment Conference

26.06.2021-10:00 GMT+1
Tope Ojo
Sắp tới Theo yêu cầu

Learn the profitable and practical Institutional ways of trading and investing in the global financial market from a top fund manager with over 12 years of profitability.

Đọc thêm

DISCLAIMER

Bằng cách gửi yêu cầu của mình, bạn:

 • chấp nhận rằng thông tin được cung cấp trong biểu mẫu đăng ký sẽ được chuyển đến Pacific Union. Nếu bạn không muốn cung cấp tên của mình cho Pacific Union, bạn có thể chỉ ra một bút danh. Pacific Union có thể gián tiếp suy ra tên của bạn nếu bạn sử dụng nó trong địa chỉ email của mình. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn phải đảm bảo rằng địa chỉ email được cung cấp trong biểu mẫu đăng ký là hợp lệ;
 • tuyên bố rằng bạn muốn được liên hệ, đặc biệt qua điện thoại và / hoặc qua email, để nhận thông tin về các dịch vụ và / hoặc sản phẩm của Pacific Union. Bạn xác nhận rằng bạn hiểu và chấp nhận rằng bạn có thể được liên hệ với Pacific Union hoặc bất kỳ công ty con, chi nhánh và / hoặc văn phòng đại diện nào khác trong Pacific Union.
 • xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận thông tin pháp lý và cảnh báo xuất hiện trên trang web này mà bạn đã truy cập theo cách riêng của mình mà không bị Pacific Union mời chào.

Thông tin được cung cấp và ý kiến thể hiện trong quá trình hội thảo trên web được thiết kế dành riêng để cung cấp thông tin chung và không cấu thành một đề nghị đầu tư hoặc lời khuyên hoặc phân tích liên quan đến một hoặc nhiều giao dịch. Do đó, không có ý kiến nào được bày tỏ về đầu tư hoặc chiến lược đầu tư có thể được coi là phù hợp đối với đặc điểm của một người cụ thể hoặc kiến thức và kinh nghiệm của họ về tài chính hoặc về tình hình tài chính của họ.

Thông tin liên quan đến kết quả hoạt động trong quá khứ của một khoản đầu tư hoặc chiến lược đầu tư không đảm bảo và không chỉ ra hiệu quả trong tương lai. Cả tác giả của hội thảo trên web này và Pacific Union đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ khoản đầu tư nào dựa trên ý kiến được trình bày trong hội thảo trên web.

  • Trading
  • Upcoming Webinar

  Simple Trading with Oma Ally BBMA System with Coach Firman

  20.01.2021 – 20:00 GMT+7
  Iskandar Firmansyah
  Sắp tới Theo yêu cầu

  This webinar will help you maximize you trading activity with simple BBMA Trading methods: 1. How to use BBMA indicator for day 1 Chart Analyst 2. How to organize BBMA …

  Đăng ký
  • Trading
  • Upcoming Webinar

  Becoming a better trader in current markets

  20.02.2021 – 21:30 GMT+11
  Simon Robinson
  Sắp tới Theo yêu cầu

  Are you a newcomer who just learned how to trade? Do you want to know some trading techniques and common misunderstandings? This webinar will help you quickly grasp the general …

  Đăng ký
  • Trading
  • Upcoming Webinar

  Know about your trading cost

  21.02.2021 - 12:00 GMT+8
  Kate Messinis
  Sắp tới Theo yêu cầu

  For many forex traders, failure to make a profit is not always down to not being able to trade well – sometimes a mismanagement or underestimation of the costs involved …

  Đăng ký