Gửi & Rút tiền

PUPRIME cung cấp cho khách hàng nhiều cách gửi hoặc rút tiền linh hoạt và nhiều tùy chọn tiền tệ cơ bản.

 • Tiền gửi
 • Rút tiền
 • Phương thức gửi tiền Đơn vị tiền tệ được chấp nhận Phí Số tiền tối thiểu Số tiền tối đa Thời gian xử lý Tiền gửi
  Tất cả Miễn phí 50 USD Không có tối đa 2-5 ngày làm việc Tiền gửi
  Tất cả Miễn phí 50 USD 5,000 USD Tức thì Tiền gửi
  Tất cả Miễn phí 50 USD 5,000 USD Tức thì Tiền gửi
  Tất cả Miễn phí 50 USD Không có tối đa Tức thì Tiền gửi
  Tất cả Miễn phí 50 USD Không có tối đa Tức thì Tiền gửi
  BTC/USDT Miễn phí 50 USD No maximum Tức thì Tiền gửi
  Tất cả Miễn phí 50 USD No maximum Tức thì Tiền gửi
  CNY Miễn phí 50 USD 50,000 CNY Trong vòng 30 phút Tiền gửi
  CNY Miễn phí 50 USD 20,000 CNY Trong vòng 30 phút Tiền gửi
  USD/IND Miễn phí 50 USD 25,000 USD/giao dịch
  75,000 USD/ngày
  Tức thì Tiền gửi
  CAD Miễn phí 50 USD 9,999 CAD Trong vòng 1 giờ Tiền gửi
  KRW Miễn phí 50 USD 30,000,000 KRW Trong vòng 1 giờ Tiền gửi
  VND Miễn phí 50 USD 300,000,000 VND Tức thì Tiền gửi
  IND Miễn phí 50 USD 100,000,000 IDR Tức thì Tiền gửi
  MYR Miễn phí 50 USD 50,000 MYR Tức thì Tiền gửi
  PHP Miễn phí 50 USD 100,000 PHP Tức thì Tiền gửi
 • Phương thức rút tiền Đơn vị tiền tệ được chấp nhận Phí Số tiền tối thiểu Thời gian xử lý
  Miễn phí cho lệnh rút đầu tiên của mỗi tháng. Miễn phí 100 USD 2-5 ngày làm việc
  Tất cả Miễn phí 100 Unit Trong vòng 24 giờs
  Tất cả Miễn phí 100 Unit Trong vòng 24 giờs
  Tất cả 2% 100 Unit Trong vòng 24 giờs
  Tất cả 1% 100 Unit Trong vòng 24 giờs
  BTC/USDT Miễn phí 100 Unit Trong vòng 24 giờs
  Tất cả Miễn phí 100 USD Tức thì
  CNY Miễn phí 100 USD 1-3 ngày làm việc
  USD/IND 0.5% 100 USD Tức thì
  CAD Miễn phí 100 CAD 2-5 ngày làm việc
  KRW Miễn phí 100 KRW Trong vòng 24 giờs
  VND Miễn phí 100 VND 1-2 ngày làm việc
  IND Miễn phí 100 IND 1-2 ngày làm việc
  MYR Miễn phí 100 MYR Trong vòng 24 giờs
  PHP Miễn phí 100 PHP 1-2 ngày làm việc

  Số tiền rút tối thiểu là 40 USD, rút út hơn 100 đơn vị Tiền tệ Tài khoản thì ngân hàng sẽ tính phí là 20 đơn vị Tiền tệ Tài khoản.
  *Neteller tính phí giao dịch 2% cho mỗi lần rút tiền (giới hạn ở mức 30 đô la).

Hơn cả giao dịch